Wykonawcze i projektowe bez ograniczeń 33/74/Bg

wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne projektowe do sporządzania projektów budowlanych , projektow instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urzadzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych architektonicznych : wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego , obiektów budowlanych o prostej architekturze , budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyjnym lub składowym.

Wykonawcze i projektowe bez ograniczeń UAN-KZ-7210/384/87

wykonawcze do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budów i robót , kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg oraz typowych przepustów i mostów projektowe do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów budowli nie będących budynkami.

Projektowe bez ograniczeń KUP/0133/POOD/09

projektowe obiektów budowlanych takich jak drogi (wg przepisów o drogach publicznych) i drogowych obiektów inżynierskich w zakresie przepustów, dróg dla ruchu i postoju statków powietrznych, sprawdzania projektów architektoniczno–budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności drogowej.

Uprawnienia dozoru niższego świadectwo nr rej. 0230/12-L/2000

do kierowania, projektowania w zakresie dróg i mostów na terenie zakładów bezzbiornikowo magazynujących substancje w górotworze.

Wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Poz 315/10/U/C z dnia 2010-01-26

Poświadczenie bezpieczeństwa nr 86/PSZ/2007 dowódcy JW 1523

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.